manekin przemoc pięść dłoń lalka kukła

Opis projektu

Zjawisko przemocy w rodzinie, jego skala i zasięg, to poważny i niemalejący problem społeczny. Aby skutecznie zatrzymać przemoc, konieczne jest podejmowanie wielowymiarowych działań wobec wszystkich osób, które są w nią uwikłane – zarówno tych doświadczających, stosujących ją, jak i rodzin oraz świadków. Jak pokazują statystyki, najsłabsze ogniwo systemu stanowią oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie. 

Badania


W odpowiedzi na brak odpowiedniego modelu psychoterapii dla osób stosujących przemoc, dr Dorota Dyjakon, pracownik badawczo-naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na postawie przeprowadzonych badań stworzyła autorski model diagnozy i terapii sprawców.

Opracowane rozwiązanie ma charakter uniwersalny. Pomaga zrozumieć psychologiczny proces stawania się ofiarą w związku intymnym i dostrzec jak ewoluuje przemoc stosowana przez sprawcę oraz jakie konsekwencje pojawiają się u ofiar i sprawców.

Rezultaty


Popularyzacja modelu zaowocowała współpracą dr Dyjakon z wieloma organizacjami, m.in. z Wrocławskim Centrum Zdrowia, które do chwili obecnej realizuje autorski program psychoterapii dr Dyjakon pn. Bezpieczeństwo i Zmiana. W latach 2017-2021 w programie uczestniczyło 1234 osoby, jednocześnie udzielono 1768 porad osobom stosującym przemoc i rodzinom.

Wrocławskie Centrum Zdrowia zaprosiło również dr Dyjakon do opracowania założeń i zorganizowania ośrodka prowadzącego pomoc psychologiczną osobom stosującym przemoc. W latach 2017-2021 we współpracy z powstałym Ośrodkiem Terapii dla Osób Stosujących Przemoc we Wrocławskim Centrum Zdrowia autorka badań zorganizowała 23 sesje warsztatowe doskonalące umiejętności udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy dla terapeutów pracujących w programie, psychologów, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych i personelu zakładów karnych.

Warsztaty sprzyjały tworzeniu się sieci wsparcia dla działań prewencyjnych i interwencyjnych. Zajęcia obejmowały motywowanie sprawcy do podjęcia leczenia, projektowanie psychoterapii dla sprawców przemocy i ich rodzin, pracę z przemocą w związkach intymnych. Dla terapeutów prowadzących terapię dla osób stosujących przemoc przeprowadzono ok. 400 h superwizyjnych, w tym 120 h dla terapeutów w zakładzie karnym.

Zastosowanie


Dr Dorota Dyjakon podjęła szeroką współpracę z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej. Wynikiem współpracy jest stworzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i psychoterapeutycznych dla  osób stosujących przemoc w rodzinie, który stanowi załącznik do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w woj. dolnośląskim na lata 2015 2020 oraz 2021 2030. Dokument pozwala na planowanie i organizowanie pomocy psychologicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy na Dolnym Śląsku.

Badaczka od 2017 r. do chwili obecnej  prowadzi także aktywną współpracę z następującymi instytucjami w obszarze wdrażania rezultatów przeprowadzonych badań:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
  • Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  • Fundacja Court Watch Polska

Partnerzy