książki biblioteka komisja książki biblioteka komisja

Postanowienia ogólne

Zadania Komisji

Podstawowym celem działania Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz badań transdyscyplinarnych, realizowanych z udziałem ludzi. Komisja może wydawać także opinie w szczegółowych kwestiach spornych, mieszczących się w zakresie etyki badań naukowych.

 

Opinia Komisji dotyczy wyłącznie kwestii przestrzegania zasad etyki badań naukowych oraz respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników badań.

Komisja prowadzi także działalność mającą na celu upowszechnienie standardów rzetelności badań naukowych.

 

Pozytywna opinia Komisji jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że przedstawiony projekt spełnia wymogi etyczne stawiane badaniom naukowym z udziałem ludzi w świetle standardów uznawanych w środowisku naukowym.

Skład Komisji

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Uczelni uczestniczących i stowarzyszonych w Federacji Naukowej WSB-DSW:

 1. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu:
  1. prof. dr hab. Andrzej Kiejna – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
  2. dr hab. Marek Heine, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
  3. dr hab. Maria Reut, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
  4. dr hab. Agnieszka Węglińska, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
  5. dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
  6. dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu;
 2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku:
  1. dr hab. Jacek Jaworski, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
 3. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu:
  1. dr Piotr Dawidziak – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;
 4. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu:
  1. dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
  2. dr hab. Wojciech Popławski, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu;
 5. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu:
  1. prof. dr hab. Stefan Forlicz – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
 6. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie:
  1. dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Kadencja Komisji kończy się 31 grudnia 2025 r.

Składanie wniosków i decyzje

Wniosek o wyrażenie opinii na temat przeprowadzenia planowanych badań składa się w Biurze Federacji w formie papierowej lub elektronicznej, skąd zostaje przekazany do Przewodniczącego Komisji. Poniżej znajdują się linki z wzorami wniosków:

Opinia pozytywna jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że przedstawiony projekt spełnia wymogi etyczne stawiane badaniom naukowym, z udziałem ludzi, w świetle standardów uznawanych w środowisku naukowym. Poniżej znajdują się wzory dokumentów w języku polskim i angielskim:

Komisja dokonuje wydania opinii nieodpłatnie, w przypadku projektów realizowanych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Uczelni uczestniczących i stowarzyszonych w Federacji Naukowej WSB-DSW. Projekty zgłoszone przez podmioty zewnętrzne opiniowane są odpłatnie. Wysokość opłaty za procedowanie wydania opinii zewnętrznych projektów ustala Prezydent w drodze zarządzenia.