Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA 5 ogłoszonego w dn. 04 maja 2021 r. i realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W dn. 16 sierpnia 2021 r. koordynatorzy dyscyplin NCN opublikowali listy rankingowe pojedynczych działań zakwalifikowanych do finansowania.


Wśród  58 laureatów konkursu znalazły się 2 wnioski projektowe złożone przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu:

1/ dr Agata Basińska-Zych (dyscyplina nauki o kulturze fizycznej) wniosek pt. „Rola kultury organizacyjnej jako czynnika determinującego skuteczność promocji zdrowia w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy”, 44 000,00 zł

2/ dr Joanna Haffer (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości), wniosek pt. „Zachowania wzmacniające zespół – polska adaptacja i walidacja narzędzia badawczego”, 49 280,00 zł.


Jest to pierwsza lista rankingowa ogłoszona przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 5 edycji Konkursu Miniatura. Nabór wniosków odbywa się jeszcze do 30 września 2021 r.

W piątej edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

 

Więcej informacji o laureatach na stronie NCN.

 

 

Czytaj więcej