Dr Marcin Starnawski, pracownik badawczo-dydaktyczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA 16. W dn. 04 października br.  została podpisana umowa na dofinansowanie między NCN a Dolnośląską Szkołą Wyższą na realizację projektu pn. Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967 – 1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa.

 

Projekt będzie realizowany w konsorcjum, gdzie Dolnośląska Szkoła Wyższa będzie pełniła rolę Lidera (Kierownik projektu – dr Marcin Starnawski) a pozostałe niżej wskazane podmioty rolę konsorcjantów:

 

  • Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki (Zakład Badań Narodowościowych);
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa);

 

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania dla całego konsorcjum to 941 992,00 zł z czego 280 252,00 zł to kwota dofinansowania Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

 

Konkurs SONATA 16 przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpieniem z wnioskiem. SONATA 16 jest konkursem na projekty badawcze trwające 12, 24 lub 36 miesięcy, mające na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową.


Dr Marcin Starnawski jest socjologiem i pedagogiem. W 2018 roku jego książka pod tytułem Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej. Narracje emigrantów z pokolenia Marca ’68 z 2016 roku została nagrodzona prestiżową nagrodą im. Profesor Ireny Lepalczyk. W swoich dziełach dr Marcin Starnawski analizuje społeczno-kulturowe i polityczno-historyczne uwarunkowania tożsamościowych formacji żydowskich, poruszając kwestie mentalnych struktur, towarzyszących w ówczesnej rzeczywistości.

 

Szczegóły konkursu mogą Państwo znaleźć na stronie NCN.

Czytaj więcej